بایگانی بخش مشخصات فنی

:: الزامات فنی مرحله دوم مسابقه (فاز طراحی مفهومی) - ۱۳۹۵/۶/۱۳ -