مسابقه- اخبار مسابقه
اسناد فاز طراحی دقیق

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۷ | 

ردیف

عنوان اختصاری

عنوان سند

مرجع

1

AITQM/FM  Plan

طرح تجمیع، یکپارچه سازی و آزمون ماهواره

ECSS-E-ST-10C
Table A_1:Systam engineering) (deliverable documents

2

VP& VCD

سند طرح صحه گذاری و کنترل صحه گذاری

3

DDF&DJF

سند توصیف و توجیه طراحی

4

Interface Control Doc.

سند کنترل فصل مشترک

5

GSE Design Spec.

مشخصات طراحی تجهیزات پشتیبانی زمینی

6

Software Design Doc.

سند طراحی نرم افزار

7

System Commissioning & Operation Plan

طرح راه اندازی و پشتیبانی عملیات سیستم

8

Q

1- بررسی و تخمین قابلیت اطمینان
2- اثرات و بررسی مودهای خرابی ماهواره(FMEA)

سند (ECSS-Q-ST-10C)

9

subsystem

اسناد زیر سیستمی: طراحی تفصیلی هریک از زیرسیستم ها به همراه طرح آزمون

نشانی مطلب در وبگاه مسابقه:
http://spcs.isa.ir/find.php?item=1.35.107.fa
برگشت به اصل مطلب