مسابقه- مراحل اجرا و زمانبندی
.

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مراحل اجرایی این مسابقه در جدول زیر مشخص شده است:

ردیف عنوان مرحله تاریخ شروع تاریخ اتمام
1 ارسال پیشنهادیه اولیه 94/11/14 95/04/01
2 فاز طراحی مفهومی 95/04/01 95/08/01
3 فاز طراحی اولیه 95/08/01 96/02/01
4 فاز طراحی جزئی 96/02/01 96/08/01
5 ساخت مدل مهندسی 96/08/01 97/02/31

کلیه مراحل اجرای پروژه بصورت الکترونیکی قابل اجرا بوده و همه اطلاعات مورد نیاز از طریق سایت قابل دسترسی خواهد بود. بنابراین کانال ارتباطی رسمی تیم‌های شرکت کننده و دبیرخانه مسابقه، سایت رسمی مسابقه می‌باشد.

نشانی مطلب در وبگاه مسابقه:
http://spcs.isa.ir/find.php?item=1.21.16.fa
برگشت به اصل مطلب