مسابقه- ساختار اجرایی
معیارهای ارزیابی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  بزودی اعلام خواهد شد...

نشانی مطلب در وبگاه مسابقه:
http://spcs.isa.ir/find.php?item=1.22.17.fa
برگشت به اصل مطلب