مسابقه- ساختار اجرایی
ساختار

حذف تصاویر و رنگ‌ها

   AWT IMAGE


دبیر: مهندس مجتبی سرادقی

دبیر علمی : دکتر شبنم یزدانی
دبیر اجرایی: مهندس آرمان پیشینی
دبیر خانه: مهندس مهدی زبرجدی


نشانی مطلب در وبگاه مسابقه:
http://spcs.isa.ir/find.php?item=1.22.18.fa
برگشت به اصل مطلب